Етичната комисия обяви, че Петър Илиев е плагиатствал от Наталия Киселова

Заключението на Етичната комисия към Софийския университет “Св. Климент Охридски” показва наличие на данни за плагиатство в книгата на преподавателя по конституционно право д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“. Това се казва в съобщение на сайта на Алма Матер.

Въз основа на резултатите от проверката Етичната комисия излезе със становище, че в книгата на Илиев е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник.

Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Същият текст изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област на висше образование или професионално направление, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Тъй като заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство, ректорът на Софийския университет отправи обосновано искане до Факултетния съвет на Юридическия факултет за започване на процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение с Петър Илиев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *