Европейската комисия представи три инициативи за напредък в транснационалното сътрудничество между висшите учебни заведения, като крайната цел е да се създаде европейска образователна степен. Доброволната европейска образователна степен ще е от полза за студентите и общността на висшето образование чрез насърчаване на мобилността с учебна цел в рамките на ЕС. Това ще помогне да се отговори на търсенето на пазара на труда и ще направи завършилите висше образование по-търсени за бъдещите работодатели, като същевременно ще привлече студенти от цял свят и ще повиши европейската конкурентоспособност.

Трите инициативи са насочени към правните и административните пречки пред партньорските университети, които създават конкурентни програми за съвместни образователни степени на бакалавърска, магистърска или докторска степен. Предложенията се основават на институционалната автономност и академичната свобода на университетите. Те напълно зачитат правомощията на държавите членки и регионалните правителства в областта на висшето образование.

Днешният пакет включва съобщение относно план за европейска диплома и две предложения за препоръки на Съвета в подкрепа на сектора на висшето образование: предложение за подобряване на процесите за осигуряване на качество и автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование; и предложение за повишаване на привлекателността и устойчивостта на академичните кариери.

Комисията предлага постепенен подход към европейска образователна степен с две възможни входни точки:

  • Подготвителен европейски знак: един етикет би осигурил силна европейска марка. Тя ще се предоставя на програми за съвместни степени, които отговарят на предложените европейски критерии: студентите получават сертификат за европейска степен заедно със своята съвместна образователна степен.
  • Европейска диплома за висше образование: този нов вид квалификация ще се основава на общите критерии и ще бъде заложен в националното законодателство. Тя ще бъде присъдена или съвместно от няколко университета от различни държави, или евентуално от европейско юридическо лице, учредено от такива университети: студентите получават „европейска диплома“, която се признава автоматично.

Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: „Образованието е основен градивен елемент на нашия европейски начин на живот и обещание към по-младите ни поколения. Нашите университети предоставят на завършилите висше образование стратегически умения за бъдещето и служат като символи на европейска марка за високи академични постижения. Европейската диплома е важна стъпка и ще насърчи университетите да работят заедно в полза на студентите, преподавателите, работодателите и конкурентоспособността на Европа.“

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „С проекта за европейска диплома отговаряме на нуждите на нашите студенти, на университетите и техния персонал, на бъдещите работодатели на днешните студенти и на Европа като цяло. Нашата визия е да направим европейското висше образование още по-конкурентоспособно и взаимосвързано. И да гарантираме мястото на Европа в световната надпревара за таланти.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *