Експерти развиват ключови компетенции в учениците в рамките на „Иновативно училище“

0

В резултат на предложените нововъведения в процеса на обучение за формиране на функционална грамотност в учениците специалисти от 125 СУ „Боян Пенев“ и Института по математика и информатика (ИМИ) към БАН обединиха усилия в два нови учебни предмета по проект „Иновативно училище“ – „Експеримент, хипотеза, доказателство“ за прогимназиален етап и „Приложни науки“ за гимназиалния. Столичното училище си партнира и с  Европейския софтуерен институт, Център Източна Европа в часовете по „Експеримент, хипотеза, доказателство“, в които се изучава образователна роботика. Иновативните учебни предмети са разработени на базата на практическото приложение на математиката, като поставят учениците в активна учебна среда и им показват нагледно различните възможности за развитие на науките и технологиите и свързаните с тях умения, които ще им помогнат за успешна реализация в бъдеще.

Екипът по новите предмети е сформиран от изявени преподаватели от училището и външни лектори, сред които проф. д.м.н. Петър Бойваленков и проф. д-р Борислав Лазаров от ИМИ и членовете на екипите за разширена подготовка Александър Иванов и Васил Василев, както и инж. Ивайло Георгиев и други специалисти от Европейския софтуерен институт, Център Източна Европа.

„Разработихме новаторските концепции за промяна на организацията и учебното съдържание в нашето училище, следвайки най-добрите практики, като започваме от математиката и свързаните с нея научни области. Уверени сме, че умелото съчетаване на доказали се през годините образователни традиции с иновативни методи на преподаване ще отговори на постоянно променящите се нужди на обществото ни, коментира Венелина Николова, директор на 125 СУ „Боян Пенев“. „Разговорите, които проведохме с учениците и техните родители, също ни убедиха, че сме поели в правилната посока, защото всички те очакват учебното време да се използва чрез дейности, приложими в реалния живот, а сътрудничеството ни с изявени специалисти от българската академична общност ще гарантира оптимален резултат.“

 

 

 

Някои от темите и свързаните с тях компетенции в часовете по „Експеримент, хипотеза, доказателство“ включват:

  • Изграждане на умения за извличане и обработка на информация, в т.ч. значимост и вярност на данните, чрез активно наблюдение и експериментиране;
  • Запознаване с най-великите научни открития и изобретения на човечеството с фокус върху понятия като случайност и предвидимост, парадокс, творчество, нововъведение и авторство;
  • Теория на числата, представена чрез историята на понятието „число“, неговите свойства и приложения, както и различни методи и алгоритми за решаване на задачи;
  • Математически игри и компютърни симулации, които ще запознаят учениците с набор от логически стратегии и печеливши ходове;
  • История и съвременни приложения на бройни системи, шифри и кодове;
  • Създаване на макети и математически модели чрез компютърно моделиране за решаване на задачи в ежедневен контекст, използвайки специализиран софтуер;
  • Основни принципи на роботиката, визуално програмиране и взаимоотношенията „робот-човек“;
  • Компютърната лингвистика от гледна точка на историческото развитие на говоримите и мъртви езици, тяхната структура и откриване на значения на думи, словосъчетания и др. чрез пиктограми и символни означения.

Новите компетенции на учениците ще бъдат подсилени от учебния предмет „Приложни науки“, който ще онагледи как научното и технологично познание се прилага успешно в различни области от ежедневието ни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *