Граждански организации с отворено писмо срещу проекта за един учебник за всеки клас

0

001Гражданските организации Институт за прогресивно образование, Център за приобщаващо образование, Център за образователни инициативи, Асоциация „Родители“, Фондация „Пайдея“, Сдружение „Образователен свят“, Фондация „Заедно в час“, Народно читалище “Бъдеще сега 2006”, Национална мрежа за децата и преподавателите Румен Петров – преподавател НБУ, Емилия Георгиева Йорданова – главен учител, Зорница Христова Бодакова, преводач, Евелина Йорданова Варджийска – преподавател изпратиха открито писмо, адресирано до министъра на образованието и науката, министър-председателя на Република България, председателя на Народното събрание и българските медии.

Поводът за писмото е публикуваният проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. “През последните месеци сме свидетели на организирана кампания от страна на министъра на образованието и науката, свързана с представяне в публичното пространство на идеи за промени, които отдавна и с висока степен на консенсус са отхвърлени както от професионалистите в образованието, така и от гражданския сектор. Предложението за утвърждаване само на един учебник за всеки клас от началния и прогимназиалния етап и опитът за узаконяването му чрез промени в Наредба 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала е в разрез с основни принципи в образованието и в доброто управление”, се казва в писмото на гражданските организации.

1 Free_team_building_2-300x87“Всеки от европейските принципи за добро управление – отвореност, участие, отчетност, ефективност и последователност, подпомага демокрацията и върховенството на закона в държавите-членки на Европейския съюз. Министърът на образованието и науката носи лична отговорност както за неспазването на тези принципи, така и за непрофесионалното агрументиране на промени, които отдалечават българското образование от европейските принципи”, допълват те. Авторите на писмото обявяват, че реализирането на намеренията на министъра на образованието и науката за одобряване на един учебник за всеки клас от началния и прогимназиалния етап биха подменили основните принципи в образованието, свързани с:

1. Точното определяне на образователните цели и средствата за постигането им. Развитието на ключовите компетености и други преносими умения са основни цели на образованието, а учебникът е едно от средствата за тяхното осъществяване. Програмите за всеки клас и системата за оценяване следва да осигуряват хоризонталната проходимост. „Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му … за овладяване на знанията, уменията и формиране на отношенията …, определени с държавните образователни изисквания … и с учебните програми.“ С разменянето на местата на тези ключови инструменти се нарушават основите на управлението, функционирането и организацията на образованието.

0012. Качеството на образованието. Големият въпрос е как системата на образованието наистина през всички нива на управление и организация гарантира адекватност на ранообразните образователни потребности на всяко дете. Децата са различни, учат, използвайки различни източници и всичките си сетива. Ученето не е ограничено само в рамките на класната стая, още по-малко с това, което в момента е част от съдържанието на учебниците. Постигането и управлението на многообразието и сега е огромно предизвикателство пред системата, което по никакъв начин няма да бъде решено с въвеждането на един учебник, който би узаконил общоизвестната лъжа, че унифицираните планове и програми работят еднакво в различен контекст. Наличието на по-голямо разнообразие от учебници и учебни помагала, при гарантиран стандарт за тяхното качество, дава по-големи възможности на учениците и учителите да отговорят на специфичните потребности.

3. Гарантиране на повече автономност на училищата. В Европа е прието училището да бъде автономна, саморегулираща се общност, която: управлява качеството на обучението, създава екипи, избира формите и начините за организация на учебния процес, оценява постиженията си, отчита се пред местната общност. Изборът на учебници е регламентирано право на училищните екипи и едно от средствата за постигане на образователните цели и за осигуряване на гъвкави възможности за учене за всяко дете, съобразени с разнообразното съчетаване на ресурси на входа за конкретното училище и национално зададените цели. Ограничаването на избора е ограничаване не само на автономията на училищата, но и на способността им да бъдат адекватни на все по-разнообразните начини на учене на децата.

1 razvivane-na-biznes-14. Уважение към гарантираната в нормативната уредба свобода на учителите да избират методите и средствата за обучение (чл. 127 от ППЗНП). Само свободните хора могат да носят и отговорност за изборите, които правят. Това важи в пълна степен за професионалната отговорност на учителите, която през последните години непрекъснато се принизява, превръщайки ги в обикновени изпълнители, а не в лидери на обучителния процес и модели за своите ученици. Ограничаването на избора е недопустимо посегателство върху свободата и отговорността на учителите и върху техния обществен престиж.

В писмото се подчертава още, че: “Никакви иновации в образованието не могат да се случат, без да има сериозно освобождаване на средствата, с които могат да се постигат национално зададените цели. Големият дебат не е за централизирането и ограничаването на избора, а точно обратното – за истинската децентрализация на системата, за реорганизация на цялата верига на управление на образованието, отключваща максимално инициативността и отговорността на всички звена на всички равнища.”

Анелия КлисароваГражданските асоциации подчертават, че са налице груби нарушения на законодателството на Република България и настояват за незабавно оттегляне на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. “Ние, представителите на гражданското общество, изразяваме нетърпимостта си към подобни действия на политици, които се опитват да управляват сфери от национален интерес по манипулативен и феодален начин, подменяйки интересите на повече от милион ученици, учители и родители и смисъла на истинския дебат за развитие на образованието…призоваваме министъра на образованието незабавно да поеме пълна морална и политическа отговорност за своите действия пред министър-председателя по общоприетия в съвременните общества ред”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *