Вълчев: Трябва да бъдат подкрепени креативните учители, за да се повиши функционалната грамотност

Учителите трябва да бъдат подпомогнати да прилагат креативни и иновативни подходи, за да се повиши функционалната грамотност на учениците и те да придобиват повече умения. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при представянето на резултатите от Националното външно оценяване на седмокласниците по „Български език и литература“ и по „Математика“. Трябват да се работи за повече и по-мотивирани учители, защото те са основният фактор. Необходими са и квалификации по прилагане на компетентностния подход, чрез който се формират умения, смята министър Вълчев. По думите му най-добрите анализи се правят на ниво училище и на ниво ученик.

Има области с подобрение на резултатите и това е резултат от положени усилия. Средният резултат по БЕЛ – 53,06 точки, е по-висок от средния брой точки. Това показва, че постиженията на учениците са в диапазона „добри-много добри“. Средният резултат по математика – 33,63 точки, е по-нисък и показва „средни и добри постижения“. Според експертите тук причината е в големия брой ученици, които не са работили върху въпросите с отворени отговори. Независимо, че изпитите не са съизмерими с провежданите досега, по всички параметри, по които може да се търсят съпоставки, резултатите са по-добри. Увеличават се учениците, получили по 100 точки – по БЕЛ те са 16 тази година, докато миналата година са били само трима. Със 100 точки по математика са 141 ученици, при 68 ученици през 2018 г. Един ученик е получил по 100 точки и по двата предмета. Намаляват учениците, които са получили 0 точки – по БЕЛ са 107, при 127 предходната година, и 109 по математика, при 174 през 2018 г.

Министърът посочи, че началниците на регионални управления на образованието и експертите в тях трябва да окажат по-голяма методическа подкрепа на учителите, за да има по-високи резултати при обучението по новите учебни програми. Според него днешното поколение ученици по-трудно се мотивират, особено при изучаването на математика, където затрудненията бързо се натрупват. Те учат чрез образи и затова се инвестира в нови технологии, чрез които да се провокира интереса им. Министър Вълчев напомни, че затова е решено приоритетно да се финансира оборудване за кабинетите по математика и природни науки. Българската система на образование се справя относително добре с базовата грамотност, но са необходими са повече усилия, за да придобият учениците умения. Учителите трябва да прилагат повече усилия за работа като към всяко дете се намери специфичния подход, допълни министърът.

Тази година всички седмокласници завършват средно образование по новите учебни програми и за първи път се проведе единен изпит, а не както досега с модул за оценка по НВО и втори – за кандидатстване. Сега задачите бяха ориентирани повече към оценяване на функционална грамотност и на умения, обясни заместник-министър Таня Михайлова. В резултат на единния изпит повече ученици са работили и върху въпросите с отворен отговор, отбеляза заместник-министърът. Затова и значително е намалял броят на учениците, получили нула точки на отворените отговори в сравнение с 2018 г. – с около 8 500 по български език, а по математика – с около 3 500 ученици. Повече ученици бяха мотивирани да работят по всички задачи, коментира тя. Таня Михайлова посочи, че в организационно отношение не е имало затруднения при попълването на изпитните комплекти. „Успяхме с оценяването един ден по-рано“, заяви Михайлова и благодари на оценителите.

По региони резултатите от двата изпита са различни, но водеща е София и по двата предмета. Традиционно сред водещите по резултати по БЕЛ са учениците от област Смолян, следвани от областите Перник, Варна и Габрово. По математика на второ място са учениците от област Варна, следвани от областите Смолян, Бургас и Русе. Резултатите показват, че учениците от математическите и природо-математическите гимназии в страната са показали много добри резултати, което ги е наредило на първите места. Сред първите по БЕЛ са „МГ “Акад. К. Попов” – Пловдив, СМГ „П. Хилендарски“ – София, и МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, ППМГ в Стара Загора, Враца и Ловеч, ПМГ в Благоевград. По математика първите три места заемат същите училища, но в друг ред. Първи са учениците от МГ „Д-р П. Берон“ – Варна, следвани от СМГ „П. Хилендарски“ – София и МГ “Акад. К. Попов” – Пловдив. С много добри резултати са още в МГ в Русе, ПМГ в Перник и Хасково, ППМГ в Стара Загора. Традиционно сред училищата с най-високи резултати и по двата предмета са и ЧОУ „Света София“ и ПЧМГ в столицата. Анализът показва, че по български език и литература учениците най-успешно са се справили с намиране на информация в текст, разпознаване на факти от художествен текст и лексикологията. Затруднили са се при тълкуването на текст, граматиката и синтактичната синонимия. По математика учениците са се справили успешно с намиране на корен на уравнение, решение на неравенство, прилагане на заучен алгоритъм и формулите за съкратено умножение. Затруднения са срещнали при еднаквите триъгълници, моделиране на числов изрази, разчитане на данни и при задачите с практическо приложение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *