ВСУ ще е домакин на форум за млади русисти

Х Международна квалификационна школа „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“ ще се проведе от 21 до 25 август 2017 година в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“. Тя е организирана от Варненския свободен университет с подкрепата на Фонд „Русский мир“.

Официалното откриване на IХ Международна квалификационна школа е на 21 август (понеделник) от 11:15 ч. в Конферентната зала на Руския център на Варненския свободен университет.

Школата е определяна като един от най-успешните проекти на Варненския свободен университет и фонд „Русский мир“.

Проектът стартира през 2009 г. – в годината на откриването на Руския център в университета.

Школата има вече 9 издания и е една от най-известните в Европа методически школи за млади преподаватели. Свидетелство за нейния авторитет е подкрепата на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература, Община Варна, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Руският културно-информационен център в София, сдружението с нестопанска цел „Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура“ (БНМПРЕК) и Националното издателство за образование и наука към МОН „АзБуки“ – медиен партньор на събитието.

Повече от 430 русисти са усъвършенствали своята методическа подготовка в рамките на школата.  Участници в нея са студенти и преподаватели от водещи европейски университети. Варненският свободен университет е приел участници от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Естония, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Русия, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария и Чехия.

В тазгодишното издание на форума ще се включат представители 11 университета от 8 страни. За пръв път в школата ще участват студенти от Миланския университет, Италия и Самцхе-Джавахетския държавен университет в Грузия.

Традиционна особеност на школата е уникалното съчетание на теория и практика: лекции на водещи учени в областта на обучението по руски език в съчетание със семинари-практикуми и майсторски класове.

Научната програма включва теми, които остават извън традиционните университетски курсове по методика на преподаване на руски език. Тя е ориентирана към запознаване с иновативните педагогически технологии и тяхното приложение в процеса на обучение.

Като ключова тема на школата  може да се определи използването на иновациите в обучението по руски език. Кръгът от теми на лекциите, майсторските класове и кръглите маси е доста широк.

Освен впечатляващото участие на студенти и преподаватели по руски език, по традиция в школата участват топ лектори от Русия и България.

С ред интересните акценти в програмата на школата са майсторският клас на проф. д.пед.н. Леонид Московкин – „Поликодовият текст в обучението по руски език като чужд“. Това е иновационна форма за обучение на бъдещите учители по руски език, в която професорът от катедрата по руски език и методика на преподаването му на Санкт-Петербургския държавен университет ще сподели опита си в работата с текстове, в които са закодирани разнородни семиотични вербални и невербални компоненти. Проф. Московкин е един от водещите учени в областта на методиката на преподаване на руски език като чужд. Автор е на повече от 200 научни публикации по темата.

Освен майсторския клас, в програмата на форума са предвидени и две негови лекции „Продуктивни иновативни технологии в обучението по руски език като чужд“ и „Основни направления на методиката за обучение по чужд език“.

Е дин от любимите лектори на младите русисти – проф. д.ф.н. Валерий Ефремов и тази година има ярко присъствие в програмата на Международната квалификационна школа. Майсторският клас на проф. Ефремов „Игрови форми за популяризиране на руския език“ ще представи спецификата на понятието „едютеймънт“ – образование чрез забавление, както и разнообразни игрови методики, използвани в обучението по руски език.

Освен впечатляващата си научно-методическа дейност, Ефремов е водещ и в Санкт-Петербургското „Радио Русия“, където от 2005 година е автор на предаването „Как е това на руски?“.

В лекцията си „Научно-популярният текст на 21-ви век“ Ефремов ще се спре на лингвистичните особености на руските научно-популярни текстове.

В програмата на школата е включен и семинар-практикумът на проф. Евремов „Руският език в интернет: меми и емотикони“. Участниците ще се запознаят с проблемите при общуване в онлайн среда, свързани със специфичния език, използван в Интернет. Лекторът ще обърне специално внимание на проблемите при използване и разбиране на емотиконите и другите графични символи.

Доц. д-р Надя Чернева е позната на русистите в България като преподавател в катедрата по руска филология и заместник декан на филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Научните й интереси са в областта на сравнителното езикознание, лингвокултурологията, философията на езика, интеркултурната комуникация, теорията и практиката на чуждоезиковото обучение.

В програмата на школата доц. Чернева ще се включи с лекция на тема „Танцът и лингводидактиката“ и майсторски клас „Руски език с песни и танци“, където основен акцент ще бъде съчетаването на традиционните знания в областта на музикално-танцовия фолклор и придобиването на практически умения в различните етапи на овладяването на чуждия език.

С лекцията „Кулинарна лингвокултурология“ и майсторските класове „Мрежови инструменти за преподаватели по руски език като чужд“ и „От песен към песен“ е свързано тазгодишното участие в международната квалификационна школа на старши преподавателя от филологическия факултет на Санкт-Петербургския държавен университет Денис Букин.

Лекцията на Денис Букин ще запознае студентите с основните подходи в изучаването на културологията и лингвокултурологията. Лекторът ще представи любопитна информация, свързана с произхода на различни кулинарни специалитети, някои от които типични за руската кухня, а други погрешно причислявани към нея.

Международната квалификационна школа ще срещне участниците и с известния специалист в областта на методиката на чуждоезиковото обучение проф. д-р Галина Шамонина – директор на департамент „Чуждоезиково обучение“ и на Руския център на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Проф. Шамонина е лектор в двете кръгли маси: „Младите русисти – важна част от руския свят“ и „Методическа идея или как да работим с фразеологизмите в национална аудитория“.

Участниците в кръглата маса „Методическа идея“ ще работят по тема, свързана с използването на фразеологизми. Те ще изберат фразеологизми от руския и родния си език, семантично свързани с понятията „празник“, „веселие“, „танц“. Всеки от екипите ще представи своя концепция и методически обосновани идеи за обяснение на значението, произхода, употребата в речта и използването им в процеса на обучение.

Школата – това е обмяна на опит, мисли, идеи и открития, това е търсене на отговори на трудни въпроси, това е умение да се прилагат творчески иновационните технологии и да се изгражда индивидуален креативен стил на преподаване“, споделя проф. д-р Галина Шамонина – ръководител на един от най-успешните проекти на Варненския свободен университет и фонд “Руски мир”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *