Във връзка с 30-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Настоятелството на университета взе решение да подкрепи развитието на иновативния образователен проект „Кръгова икономика”, като предостави 30 стипендии за обучение на студенти в магистърската програма „Кръгова икономика” за учебната 2021/2022 година. Инициативата получи подкрепата на Националното сдружение на общините в Република България по време на ХХХIV Общо събрание на НСОРБ.

Магистърската програма „Кръгова икономика” се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда” на Европейската комисия. Тя е първата програма в страната, интегрираща в комплексно и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и ефективното управление на ресурсите, в съответствие с международните, европейските и националните стандарти. Програмата цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика.

Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.

В първия випуск студенти, изучаващи въпросите на кръговата икономика се включиха предимно експерти от общинската и районните администрации във Варна, които са пряко свързани с опазването на околната среда. В рамките на обучението те разработиха и предложиха решения на конкретни проблеми, част от които намериха практическо приложение и бяха представени на международни научни форуми.

Кандидатите да получат стипендията на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър” трябва да изпратят мотивационно писмо или препоръка от работодателя си, а ако са служители в общинска администрация – подкрепящо писмо. Срокът за кандидатстване е 20 октомври 2021 г. Продължителността на обучението е една година (два семестъра) за бакалаври от професионално направление „Икономика” и три семестъра за бакалаври от други професионални направления. Освен бакалаври, в магистърската програма могат да кандидатстват и магистри, като срока на обучението им зависи от дипломата за завършена бакалавърска степен.  Обучението се провежда в задочна форма, на български език.

Подробна информация за магистърската програма и възможностите за онлайн кандидатстване, ще намерите на: circulareconomy.vfu.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *