Влезе в сила наредбата за учителските нормативи и заплати

teacher

Обновародвана в „Държавен вестник“ и в сила вече е новата наредба, утвърждаваща Държавния образователен стандарт (ДОС) за нормиране и заплащане на труда в просветата. Тя бе подписана от служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков.

До голяма степен се запазват старите механизми за определяне на нормите за преподавателска работа, условията за разкриване на работно място за педагогическите специалисти и реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие. Новото обаче е свързано с намаляване на нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи музика, хореография, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и технологии и предприемачество от 720 часа на 700 часа.

Има и понижение в норматива за преподавателска заетост на заместник-директорите, което ще доведе до разкриването на повече работни места. Също така, ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината  учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител по предмета. Намалението на нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи по изброените учебни предмети, няма да доведе до намаляване на получаваните от тях трудови възнаграждения, уточняват от МОН.

Чрез новата наредба са актуализирани размерите на минималните основни работни заплати за длъжностите, заемани от педагогическите специалисти в сила от 1 януари 2017 г.

Предвидена е и специална разпоредба за ситуациите, в които учители в основните училища изпълняват по-малко учебни часове от минималната норма преподавателска работа. Това може да е последица от факта, че децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *