Министерство на образованието и науката ще подкрепи искането на Националното представителство на студентските съвети в Република България за увеличаване размера на стипендиите , помощи и награди, както следва:

– Минималният размер на месечната стипендия за студенти да се увеличи от 85 лева на 120 лева;

– Максималният размер на месечната стипендия за студенти да се увеличи от 180 лева на 200 лева;

– Максималният размер на помощите и наградите да се увеличи от 300 на 400 лева;

Поисканото увеличение НПСС направи през месец Юли 2023 година и е свързано с водената политика на организацията по отношение на стимулиране на студентската младеж и насърчаване на успехите на бъдещите висшисти. Предстои МОН да внесе проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на студентските стипендии на студенти, докторанти и специализантите в държавните висши училища и научните организации.

В проектът се предвижда още да се увеличи от 100 на 140 лева месечният размер на стипендията за студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т.6, буква „А“ от ЗВО.

Новите размери на стипендиите ще влязат в сила считано от 01 юли 2023 година, а средствата за стипендии на студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления, които могат да се получават независимо от това дали студентът получава и друга стипендия по реда на това постановление, ще се определят пропорционално на относителния им дял спрямо всички студенти в редовна форма на обучение в съответното висше училище.

Ще отпадне и изискването размерът на стипендиите на студентите от приоритетните професионални направления да бъдат по-ниски от размера на стипендиите, предоставяни по критериите „успех“ и/или „доход“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *