Варненският свободен университет с две нови магистърски програми

Две нови съвместни магистърски програми разкриват Академията на МВР и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” тази есен. Новите специалности „Защита правата на човека” и „Противодействие на киберпрестъпността” са разработени от факултет „Полиция” на АМВР и Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и съответстват на европейските стандарти, развитието на технологиите и потребностите от кадри.
В магистърската програма „Защита правата на човека” студентите ще придобият  широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за основните права на човека,  практиката на националните и международни юрисдикции в тази област, вътрешноправна и сравнителноправна европейска и международна уредба на основните права, както и за конкретните механизми за тяхната защита.
Магистърската специалност „Противодействие на киберпрестъпността” ще предостави на студентите знания и практически умения за борба с този вид престъпления чрез изучаване на дисциплини, свързани със законодателството в областта на киберсигурността и организационните, тактическите и международните аспекти на сътрудничеството в тази област.
Учебният процес, в който ще участват преподаватели от двете висши училища, ще протича гъвкаво и адаптивно спрямо нуждите на студентите – чрез включване на ново дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии. Присъствените занятия през първия семестър ще се провеждат във факултет „Полиция” на АМВР. Обучението е с продължителност два семестъра в задочна форма и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Годишната такса за обучението е в размер на 550 лв.
Желаещите да се обучават в новите съвместни магистърски програми могат да кандидатстват до 30 септември 2022 г., като подадат документи в Академията на МВР лично или по куриер. Кандидатите и за двете нови специалности ще положат тест по направление „Национална сигурност” на 5 октомври 2022 г. в сградата на Ректората на АМВР. Учебните занятия започват на 31 октомври 2022 г.
Създаването на новите учебни програми е част от проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища”.  Бенефициент на проекта е Академията на МВР, на стойност 1 918 184.40 лева, със срок за изпълнение – 31.12.2023 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *