Близо 130 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за Центрове за върхови постижения

0

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Кирил Гератлиев подписа 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения.

Общата стойност на сключените договори е 128 751 962.34 лв. за следните проекти по компоненти:

Компонент „Мехатроника и чисти технологии“

  • Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
  • Бенефициент – водещ партньор: Институт по обща и неорганична химия – БАН с по компонент „Мехатроника и чисти технологии“
  • Бюджет: 69 184 529.81 лв.

Компонент “Информатика и информационни, и комуникационни технологии”

  • Проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе)
  • Бенефициент – водещ партньор: Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Бюджет: 29 781 882.42 лв.

Компонент „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“

  • Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“
  • Бенефициент: Консорциум „Наследство БГ“ чрез водеща организация Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Бюджет: 29 785 549.49

Срокът за изпълнение и на трите проекта е до месец декември 2023 г.

Целта на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България, да подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания чрез осигуряване на подкрепа за изграждане, развитие и/или модернизиране на центрове за върхови постижения,

Средствата са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *