Софийски университетСлед приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2013/2014 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 95 процента от плана за прием в образователно – квалификационните степени „бакалавър“ и магистър“ след средно образование е изпълнен. За оставащите 219 места, субсидирани от държавата, Софийският университет обявява допълнителен прием. В сравнение с предишната учебна година местата за допълнителен прием са два пъти по-малко.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са, „Археология“, „Руска филология“, „Балканистика“, „Физика“ редовна и задочна форма, „Инженерна физика“ редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“ редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника“, „Фотоника и лазерна физика“, „Химия“ редовна и задочна форма, „Химия и физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Икономика““, „Стопанско управление“ и „Теология“.

За втора поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 145 са местата в специалностите „Психология“, „Политология“, „Социология“, „Българска филология“ редовна и задочна форма, „Славянска филология“, „История“ редовна и задочна форма, „Етнология“, Английска филология, редовна форма, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Новогръцка филология“, „Тюркология“, „Иранистика“, „Право“, „Туризъм“, „Биология“ редовна и задочна форма, „Молекулярна биология“, „Екология и опазване на околната среда“ редовна и задочна форма и „Биомениджмънт и устойчиво развитие“.

Ето и подробностите които се съобщават от СУ:

УСЛОВИЯ за кандидатстване:

І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2013/2014 година и в съответствие със Закона за висше образование;

ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата (съгласно таблица № 1) и за специалности с места за обучение срещу заплащане (съгласно таблица № 2), могат да участват:

1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

2. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията.

ПРИЕМЪТ ще се проведе при следния график:

І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – от 10 до 13 септември 2013 г. – документите ще се приемат в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.

Необходими документи за участие:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората /северно крило, 4 етаж/ или по банков път във всяка търговска банка /без БНБ/ на сметката на Софийския университет:

БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

• Таксата не се заплаща от кандидати на Софийския университет, регистрирани с Вх. № за участие в класиранията.

ІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием:

1. Обявяване на класирането – 20 септември 2013 г.;

2. Записване на новоприетите студенти – 23 и 24 септември 2013 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *