Центърът за електронно обучение на СУ организира Ден на отворените врати

Софийски университетНа 18 декември 2014 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Ректорат, Центърът за електронно обучение на СУ организира Ден на отворените врати, на който ще бъдат представени резултатите от проект, целящ въвеждането на дистанционно обучение в педагогическите специалности на университета.

Подготовката на университетските преподаватели от педагогическите специалности се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по проект № BG051PO001 – 4.3.04/0011: Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийския университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение.

Ръководителят на проекта – проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт ще представи подробно постигнатите през последните години резултати и ще сподели опита в подготовката на 5 магистърски програми и една бакалавърска за дистанционно обучение, които ще стартират през следващите няколко години. В тези програми се обучават бъдещи учители, педагози и възпитатели, което означава че нововъведените форми и методи на преподаване и учене с посредничеството на дигиталните технологии ще имат ефект и върху качеството на средното образование в близко бъдеще.

С бюджет от 686 000 лв., 96% от който е усвоен в рамките на две години, 97 преподаватели от Факултета по педагогика, Факултета по начална и предучилищна педагогика и методическите звена на Химическия, Физическия и Биологическия факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии бяха подпомогнати в трансформирането на своите курсове от традиционни в електронни. Повече от половината от тях ще бъдат сертифицирани като дизайнери на електронно обучение и онлайн преподаватели след преминаването на 240 часа обучения за работа с разнообразен софтуер, практическа работа по дизайн на електронни курсове и провеждането им със студенти.

В рамките на проекта са създадени 156 електронни курса, разработени в съответствие с европейските и световни стандарти за качество на електронното дистанционно обучение.   Доказателство за това е успешното сертифициране на три от разработените курсове след продължила 6 месеца оценка на качеството им от международни оценители в рамките на Learning Agency Network LANETO. Курсовете имат Epprobate сертификат за качество (Epprobate – the international quality label for eLearning courseware).

Друга отличителна особеност на проекта е създаването на адаптирани към нуждите на студентите със специални образователни потребности (СОП) електронни учебни ресурси. Екип от специалисти по учебно съдържание, технологии за видео обработка и жестомимичен език са автори на 96 мултимедийни презентации със симултанен жестомимичен превод за студенти с увреден слух.

По време на събитието ще бъдат връчени и дипломите на преподавателите, както и сертификатите за европейско качество на оценените курсове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *