Представяне на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

На 5 юни от 14.00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе пресконференция по проект
„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“.

В рамките на събитието ще бъде представен проекта, неговите цели, основни дейности, партньори, както и очакваните резултати и ползи. Ще присъстват: представител на ректорското ръководство на СУ и на ръководствата на партньорите, представители на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, екипът за управление на проекта.

„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната му цел е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци.

Важен приоритет на проекта е иновационната дейност, основана на върхови постижения в научните изследвания и технологиите. Планира се контрол на процесите в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи, както и създаване на чисти технологии. Предвижда се разработване на учебни и квалификационни програми за бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции, както и дейности, свързани с трансфер на технологии, разпространение на резултатите и развитие на технологичното предприемачество.

Проектът включва инвестиционна част за изграждане и оборудване на Центъра за компетентност и ремонтни дейности за подобряване на условията на работа в съществуващи лаборатории.

Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е СУ “Св. Климент Охридски” с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет “Професор д-р Асен Златаров” – Бургас; Институт по физикохимия – БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология – БАН; Фондация “Клийнтех България”.

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция – Пловдив, Университет – Модена, Италия.

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 31 декември 2023 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *