Полицията извършва проверки сред ловците за новите разпоредби в закона за оръжията

Промените в Закона за оръжията, публикувани в ДВ на 07.05.2019 г., вече са в сила. Оказва се обаче, че не всички ловци са запознати с тях, а полицията извършва проверки за спазването им. Затова и ще ви припомним основните положения от закона, с които трябва да се съобразявате:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

Ловуването се извършва с гладкоцевно, дългоцевно нарезно огнестрелно ловно оръжие и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие за ловни цели. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина, с изключение на късите нарезни оръжия за ловни цели. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.

(2) Ловно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел, с изключение на късоцевните нарезни оръжия за ловни цели. Всички ловни оръжия и оръжия за ловни цели трябва да отговарят на техническите изисквания за безопасност.“

2. Алинея 4 се изменя така:

Подборното ловуване се извършва с дългоцевно нарезно ловно оръжие, късоцевно нарезно оръжие за ловни цели или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.

3. Създава се ал. 9:

При извършването на ловуване и подборно ловуване на дългоцевните нарезни ловни оръжия могат да бъдат монтирани и използвани супресори.

В чл. 77 са направени следните изменения и допълнения:

Алинея 3 се изменя така:

При кандидатстване за разрешение за придобиване на дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели и късоцевно нарезно оръжие за ловни цели физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.

Създава се ал. 5:

На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76.

– чл. 96 ал. 4 се изменя така:

Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 – разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“

– В чл. 98, ал. 1 накрая се добавя „или настоящ адрес, за който е издадено удостоверение от съответната община“ и се създава изречение второ: „Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес, физическите лица подават заявление за уведомяване до съответния началник на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *