Над 10 000 ученици в Пловдив ще участват в проект „Иновативни училища

училищеНад 10 000 деца от различни училища в гр. Пловдив ще бъдат включени в мащабен проект за подобряване на образованието. Проектът „Иновативни училища”, който ще продължи 5 години, стартира по инициатива на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията на учениците, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично общество.

Учителите, които са дефинирали ежедневните трудности и натовареност, ще променят организацията и методите на преподаване, така че те също да се чувстват в по-голяма степен удовлетворени и оценени чрез постигнатите резултати и успехи на техните ученици. Участниците в проекта ще използват проектно-ориентиран подход, ще създават условия за работа на децата в екип, ще използват съвременни технологии във всяка класна стая, ще се обучават как да анализират професионално ситуациите и да прилагат различни начини на управлението им. Акцент е също интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Ще бъдат приложени и нови методи на преподаване и на практика ще се подобри качеството на образователния процес в учебното заведение. За основа ще се ползват утвърдени британски образователни модели.

В първия етап на проекта са включени осем учебни заведения от Пловдив – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне С андански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  ОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, СОУ ”Любен Каравелов”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. Те ще преминат през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението.

Проектът е отворен и към всички останали училища и всяко учебно заведение или учител могат да се включат. Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища и от всяко училище да има обучени учители, които да споделят със своите колеги реализираните добри практики.

Новата програма  „Иновативни училища“ и развитието на мрежата от професионални гимназии са сред приоритетите на администрацията следващите години. Разработените методики в проекта са  напълно в унисон с новия закон за Предучилищно и училищно образование  и с политиката на местната власт за активно отношение към образователната система в града. Освен със санирането на над 40 училища и детски градини през последните 4 години, Общината се ангажира и с подкрепа на процеса на обучение с няколко програми, като Програма за модернизация на учебния процес, по която са финансирани близо 100 проекта за три години, както и с активна позиция в установяване на партньорство между бизнеса и професионалните гимназии. Важна стъпка в тази посока е  стартиралата  процедура за организиране и осъществяване на обучение чрез работа (дуално обучение)  въз основа на партньорство между няколко професионални гимназии и водещи компании от региона.

Критериите и показателите за оценка, които ще бъдат използвани в проекта „Иновативни училища“ са адаптирани към Българската образователна система, но са взаимствани от разписаните стандарти в Англия.  Иновативните стандарти са въведени в редица европейски страни.  В Пловдив резултатите от прилагането им се наблюдават  в последните четири години в ОУ ”Райна Княгиня” – където  са  апробирани с 500 ученици и 45 педагози.  Постигнато е не само повишаване на мотивацията и отлични резултати от обучението на всички ученици, но и понижаване на агресивните прояви, изграждане на обща позитивна култура на поведение и  развиване на емоционалната интелигентност. Училището работи на максималния си капацитет и бележи 34% повече ученици – прецедент в 45 годишната си история.

Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище в съответствие с новия закон за предучилищно и  училищно образование и  ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец юни и на сайта на фондация „Световен образователен форум“ – www.worldeducationforum-bg.wikispaces.com

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *