Учителите се насочват към квалификация с практическа насоченост

MON kvalifikaciq

Все повече информация за качествения учебен процес търсят преподавателите в страната. Това отчита екипът на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към Министерството на образованието и науката, според който българските учители вече се ориентират основно към повишаване на мотивацията за учене, интерактивните методи за преподаване и управление на ефективността в клас.

Експертите регистрират увеличен интерес към програмата за приобщаващо образование за работа с надарени деца или пък с ученици с проблемно поведение. Преподавателите проявяват инициатива и към по-успешната комуникация с родителите. Засилено е също желанието за практика с електронни ресурси.

Според МОН потребността от тези допълнителни мерни е възникнала заради въвеждането на нови изисквания към учебния процес. Става дума за изменения Закон за предучилищното и училищното образование, позволяващ бързо кариерно израстване на учителите, в чието портфолио има и повече квалификационни кредити.

С тези кредити се измерва времето, през което се е обучавал учителят, като за един кредит са необходими най-малко 16 академични часа, от които поне 8 да са присъствени. За да се подготвят за първото атестиране, което ще се проведе през учебната 2020/2021 г., учителите трябва да имат минимум три кредита или 48 академични часа квалификация за период от четири години. Квалификационните кредити ще се удостоверяват с документ от специализирани звена, висши училища, научни и обучителни организации.

По силата на браншовия Колективен трудов договор от 2016 г., подписан между синдикатите и работодателските организации в системата на средното образование, за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти може да се използва 1% от годишните средства за работна заплата.

Учителите могат да се квалифицират и със средства от Националната програма „Квалификация 2017“, както и по проекти от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, уведомяват от МОН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *