България е избрана за член на Изпълнителния съвет на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО

На провеждащата се в главнатa квартира на ЮНЕСКО в Париж Асамблея на Междуправителствената океанографска комисия (МОК), Република България бе избрана за член на Изпълнителния съвет на организацията. Изборът е признание за постиженията на българската морска наука в изследването и устойчивото използване на ресурсите на Черно море, като част от световния океан.

Българската академия на науките, чрез Института по океанология, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния институт по геофизика, геодезия и география, Геологическия институт, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и др. заема водещата роля в страната при провеждането на морските научни изследвания.

Чрез институтите на БАН България участва в редица международни и национални морски програми като: Глобалната система за наблюдение на океана, Международния обмен на океанографски данни, Системата за ранно предупреждение за морски геоложки опасности, Екологичния мониторинг на Черно море и др. Като член на Изпълнителния съвет на МОК, България ще има възможност да вземе по-дейно участие в планирането, координирането и изпълнението на международните морски инициативи, както и при изпълнението на Цел 14 от Глобални цели за устойчиво развитие на ООН.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *